HİZMET HAREKETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ

Hizmet Hareketi, barış içinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak; toplumsal sorumluluk ve hayırseverlik çerçevesinde, eğitim, diyalog ve insani yardım faaliyetlerini önceleyen, gönüllülüğü esas alan, barışçıl, dini, sosyal ve kültürel çeşitliliği kucaklayıcı, ilhamını İslamî ve evrensel insani değerlerden alan bir sivil toplum hareketidir.

“Bu değerler çalışması, gelecek adına istikbal vadeden güzel bir çalışma olmuş. Hizmet gönüllülerinin bu temel değerlere bağlılık içinde, yaşatma yörüngeli, Rıza-i İlahi hedefli faaliyetlerinin, barış ve huzur tüten daha yaşanılır bir dünyanın oluşumuna önemli katkılar sağlayacağı inancı ve ümidini taşıyorum. Cenab-ı Hak emeği geçenlerin sa’yini meşkur etsin.” Fethullah GULEN Hocaefendi.

HİZMET’İN VİZYONU

İnsanların aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildiği, İnsan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü, İnsanlığın sorunlarına duyarlılık gösterildiği, Farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle diyalog içinde olduğu, birbirine empati yapabildiği, Paylaşma ve dayanışmanın hâkim olduğu, Barış ve huzur içinde birlikte yaşayan, Hizmet Hareketi katılımcıları sosyal planda, bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı kesimlerle birlikte çalışırlar.

*İNSANA VE İNSAN HAKLARINA SAYGI

Hizmet katılımcıları nezdinde her insan, insan olması itibariyle, değerlidir ve her insan aziz tutulmalıdır. Bütün insanlar insan olarak ve hukuk karşısında eşittir. Hiçbir insan diğerine üstün değildir. Hizmet katılımcıları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alan bütün insan haklarına ve hürriyetlerine saygılıdır. Sosyal adalet ve fırsat eşitliği de insanların eşitliğinin bir gereğidir.

*HUKUKA VE KANUNLARA SAYGI

Hizmet katılımcıları hukuka saygılıdır, hiç kimseyi hukukun üzerinde görmezler, faaliyetlerini her zaman insan izzetini koruma hassasiyeti, yaşadıkları ülke kanunları ve evrensel hukuk prensipleri çerçevesinde yaparlar. Kurdukları organizasyonları yaşadıkları ülkenin şeffaflık ve denetlenebilirlik normlarına uygun bir şekilde yürütürler.

*BARIŞÇI VE MÜSPET HAREKET

Hizmet barışçı bir harekettir. Şiddeti siyasi bir araç olarak kullanmayı reddeder. Hizmet katılımcıları müspet ve yapıcı hareket yollarını tercih ederler, şiddet içeren ve yıkıcı eylemleri reddederler.

*KADINLARIN TOPLUMSAL ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hizmet katılımcıları kadınlara eşit fırsatlar tanınmasını, onların toplumsal hayatın bütün alanlarında rol alabilir bir konuma gelmelerini hedef olarak benimser ve faaliyetleriyle destekler.

*ETİK VE AHLAKİ ÇERÇEVEDE HAREKET      

Hizmet katılımcıları faaliyetlerinde hem evrensel etik normları hem de ahlaki ilkeleri gözetirler. Dürüstlük (sıdk), emniyet, hakkaniyet gibi temel ahlaki prensiplere riayet ederler. Meşru ve hak olan hedeflere ulaştıran yolların da hak ve meşru olması gerektiğine inanırlar.

*ÇOĞULCULUK, FARKLILIKLARA VE KUTSALLARA SAYGI

Hizmet katılımcıları, temel insan haklarına aykırı olmayan toplumsal ve bireysel çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul ederler. Farklı inanç, din ve kültürlerin kutsallarının çatışma sebebi haline gelmemesi için gereken hassasiyeti gösterirler.

*GÖNÜLLÜ KATILIMCILIK VE FEDAKÂRLIK

Hizmet gönüllüsü olmak, faaliyetlere katılmak ve ayrılmak tamamen kişinin bireysel tercihidir. Hizmet gönüllüleri temel değerlerini hayata taşıyan, insanlığın gelişimine faydası olan projelere kendi imkânları ölçüsünde maddi yardımları veya gönüllü çalışmalarıyla katkı yaparlar.

*İSTİŞARE VE ORTAK AKIL

Hizmet katılımcıları farklı perspektif ve düşüncelerin müzakeresi ile oluşan ortak akıldan istifade ederler.

*SİVİLLİK VE BAĞIMSIZLIK

Hizmet Hareketi sivil bir harekettir ve bağımsız hareket eder. Herhangi bir devletin veya siyasi oluşumun uzantısı değildir. Hizmet gönüllüleri aktif, katılımcı vatandaşlığa ve demokratik kültürün özümsenmesine önem verirler, katılımcılarının bireysel siyasi tercihlerine saygı duyarlar. Dinin siyasi bir ideoloji haline getirilmesini veya siyasete alet edilmesini reddederler.

*AKTİF VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL KATKI

Hareket katılımcıları, içinde yaşadıkları topluma katkı yapmayı ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi sosyal sorumluluğun gereği olarak kabul ederler. Kendilerini insanlık ailesinin bir ferdi olarak görür ve insanlığın problemlerine karşı duyarlılığı, insanlığa hizmeti hedefler.

*ÇEVRENİN KORUNMASI

Hizmet gönüllüleri dünyamızı içindeki bütün eko-sistemlerle birlikte gelecek nesillere temiz bırakılması gereken bir miras olarak görür ve çevreyi korumaya önem verirler.

*İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ ( AKIL- KALP BÜTÜNLÜĞÜ)

İnsan hem maddi/fiziki hem de manevi boyutu olan bir varlıktır. Hizmet katılımcıları insanın bu her iki boyuttaki ihtiyaçlarının karşılanması, maddi ve manevi varlığının gelişimi için akıl ve bilimsel araştırma yollarıyla manevi disiplinlerden birlikte istifade edilmesini destekler.


Konuya ilişkin Kahoot’a buradan ulaşabilirsiniz ;

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir